SKRIVET 1958-2022

 

Detta samlar (nästan) allt jag skrivit och publicerat.

Vänster kolumn innehåller akademiskt präglade texter (inom parentes antal poster):

    skrifter (böcker och rapporter) (23)

    småskrifter (9)

    bidrag till internationella akademiska konferenser (20)

    bidrag i antologier och facktidskrifter (64)

 

Höger kolumn visar mina andra publicerade artiklar i dagspress och tidskrifter och på nätet. Till sist några ”övriga”, icke publicerade texter av visst intresse (som jag kan ställa till förfogande för intresserade).

 

Jag ska efterhand komplettera listan med fler länkar. Vissa länkar är tyvärr utgångna, strukna och oåtkomliga. Jag kommer att lägga om en del av dem till min egen hemsida.

 

SKRIFTER/ BOOKS AND REPORTS

Hur vi kan leva hållbart 2030. Stockholm: Naturvårdsverket rapport 6524 November 2012

Keynes barnbarn - en bättre framtid med arbete och välfärd. Stockholm: Formas 2007

Rekyleffekten och effektivitetsfällan – att jaga sin egen svans i miljöpolitiken. Stockholm: Naturvårdsverket 2006

Jobba för livet. Stockholm: Cogito 2006

Att mäta det goda livet. Rapport för Göteborg 2050. November 2002

Arbetets tid. Om arbetstidsreformer och konsumtion i välfärdsstaten. Stockholm: Carlssons 1995

Mer eller mindre arbete? - löntagarnas arbetstidsönskemål. SCB Levnadsförhållanden Rapport 70 Stockholm 1991

Varan – ett tecken i tiden. Opublicerad uppsats för sluttentamen i forskarutbildning vid Nordplan. (The commodity – a sign in our age. Mimeo for final exam in PhD studies) 1990

Hur mycket arbete behövs? Byggforskningsrådet T17:1989

Arbete i närheten. En problemöversikt kring bostadsområdet som plats för arbete. (med Ingelstam L). Byggforskningsrådet T14:1988

Ett Göteborg mindre. Om bostadspolitik och samhällsförändring. Byggforskningsrådet T18:1986

Living People. Long term perspectives for human settlements in the Nordic Countries. Byggforskningsrådet D10:1983. Även på spanska: Moradores. Monografias de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 1985

Tid för omsorg. Slutrapport från projektet "Omsorgen i samhället" (medförfattare). Liber 1982. Även på engelska: Time to Care. Pergamon Press 1984

Att klara sig i Sverige - om utslagning och omsorg. Delrapport från projektet "Omsorgen i samhället". Liber 1981

Kemisamhället och hälsan. Delrapport från projektet "Omsorgen i samhället" (redaktör och medförfattare). Liber 1980

Omsorgen i samhället – programskrift för en framtidsstudie om vård och vårdbehov. Delrapport från projektet "Omsorgen i samhället" (medförfattare). Liber 1978. Även på engelska: Care in Society – a Project Presentation. 1978

Bomiljö -75 i Stockholm: Trafik och parkering. Stadskansliets planeringsavdelning 1977

Nutrition Planning in Tanzania. Mimeograph. Dar-es-Salaam 1975-12-30

Att rdera trafik metoder för analys och värdering av trafiksystem i städer. Nordplan rapport 1973:1

Trafikprogram för Stockholm. Diskussionsunderlag maj 1973 (medförfattare)

Avvägning mellan kollektiv och enskild trafik. Grupparbete 1969-70:5. Nordplan 1970 (medförfattare)

Framtidsmiljö (Environment of the Future) (redaktör och författare till avsnitten "Bilen och staden" samt "Metoder för framtidsstudier"). Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1969; även Läromedelsförlagen 1970

Fordonsrörelser i parkeringsanläggningar. Examensarbete i Kommunikationsteknik, KTH 1965 (med Danielsson, T).

 

SMÅSKRIFTER/ BOOKLETS

The (im?)possibility of sustainable lifestyles – can we trust the public opinion and plan for reduced consumption? Canberra: Urban Research Programme, Research School of Social Sciences, Australian National University Working  Paper No 63 1998

Varför aldrig kortare arbetstid? En granskning av argumenten i Arbetstidskommittén. Stockholm: TCO 1997

Arbetstid och arbetsvolymer i Norden. En studie för Nordiska Ministerrådets arbetstidsprojekt. Tema-T arbetsnotat 43 augusti 1988

Bostadsområdet som plats för arbete (med Ingelstam L). Tema T, Linköpings Universitet och Bo 85/Bostadsdepartementet, 1985

Rapport från ett seminarium om informell ekonomi och samhällsplanering 21-22 mars 1983. Föreningen för Samhällsplanering 1983

Välfärdsmål och arbetsorganisation i lokal kommunal verksamhet. PM för Centrala utvecklingsrådets och Arbetslivscentrums konferens om mobilisering, effektivisering och arbetsorganisation. Stockholm 1983-09-20

Att bo som folk - några framtidsperspektiv (med Ingelstam L). SABO 1983

Program för undersökning av efterfrågan på kommunal barnomsorg i Stockholms kommun (med Elfwing, B). Stadskansliets planeringsavdelning 1977-09-20

Ingenjörer i samhällsplaneringen. En utredning om ingenjörsutbildningen för samhällsplanering vid de tekniska högkolorna i Norden. Nordiska ingenjörsföreningars samarbetskommitté 1971

 

BIDRAG TILL INTERNATIONELLA AKADEMISKA KONFERENSER/ CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCES

Work less  save the world! Homo Alibi revisited. Artistic-Scientific Symposium. Riga 2012-08-29/31

Wachstum in Wandel, Wien 2010-01-28/29                                 

Change without fear. 2nd Conference on Economic Degrowth. Barcelona 2010-03-26/29

Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity. Paris 2008-04-17/19

Is avoiding time shortage a feasible drive towards sustainable consumption? (med Jörgen Larsson). 6th Nordic Conference on Environmental Social Sciences. Åbo/Turku 2003-05-12/14

The rational consumer as a promise for sustainable consumption. European Society for Ecological Economics Conference, Wien 2000-05-03/07

The Futility of Environmental Savings in a Dynamical Economy – how to stop chasing your tail in the pursuit of sustainability. Conference Towards a Sustainable Society in the New Millenium, Umeå 1999-06-10/12

Dealing with environmental savings in a dynamical economy – how to stop chasing your tail in the pursuit of sustainability, 2nd international symposium on sustainable household consumption Groningen 1999-06-03/04

Cutting Consumption: how to understand and reduce overconsumption in wealthy countries. Ecological Economics Conference, Geneva 1998-03-04/07

Lifestyle and environmental Justice – testing the case for reduced consumption. Conference on Environmental Justice: Global Ethics for the 21th Century, Melbourne, 1997-10-01/03

Public opinion on lifestyles and development. Society, Environment and Sustainability – The Nordic Perspective. Research Conference Oslo 1997-08-25/27

Consumption, everyday life and sustainability. European Science Foundation workshop, Lancaster University 1997-04-05/08 and 1998-03-27/29

Issues of public opinion on lifestyle and environment. Workshop ”Consumption, everyday life and sustainability” Lancaster 1997-04-6/8

Public opinion on life styles and development. International Conference New Strategies for Everyday Life, Work, Free Time and Consumption, Tilburg 1996-12-12/14

Public opinion and economic growth. INES Congress Challenges of Sustainable Development, Amsterdam 1996-08-22/25

Consumption, needs and sustainability. European Society for Ecological Economics Conference Versailles 1996-05-23/25

Working hours in the age of work. Working Time: New Issues, New Norms, New Measures, Blankenberge, International Symposium on Working Time 1995-12-04/06.

How much work? International Symposium on Working Time. Gelsenkirchen 1991-12-16/17

Perceptions and Activity Patterns. International Workshop on Social Behaviour, Lifestyles and Energy Use. IIASA, Wien 1991-06-24/26

Labour projections and individual welfare. The future of the welfare state. Maastricht 1984-12-19/21

 

BIDRAG I ANTOLOGIER OCH FACKTIDSKRIFTER/CONTRIBUTIONS TO BOOKS and ACADEMIC JOURNALS

Mitt Europa. I Guteland, J (red): Vi tar debatten om framtidens Europa. Global Utmaning 2014

Vad vill människor egentligen ha – och kan det bli hållbart? I Tengroth, S (red): Att svära i kyrkan. Uppsala: Pärspektiv 2013

Är tillväxten oekonomisk? I Elander, S (red): Tänk grönt. Stockholm: Premiss förlag 2011

Arbeta mindre och dda jorden! (”Work less, save the earth!”). I Formas fokuserar: Konsumera mera – dyrköpt lycka. Stockholm: Formas 2007

Self-help Books on Avoiding Time Shortage (with Jörgen Larsson). Time and Society, volume 14 no 2/3 2005. pp 213-230

The Consumption of our Discontent. Business Strategy and the Environment, 14, 315-323. 2005

Spara och Slösa. Om att konsumera varor tid och kunskap. I Stureson, L (red): Spänningsfält Tekniken Politiken Framtiden. Stockholm: Carlssons. 2002

Willing consumers – or locked-in? Policies for a sustainable consumption. Ecological Economics 42 (2002) 273-287

Planning with a ceiling. In Snickars, F, Persson, L-O, Olerup, B (eds): Reshaping regional planning. Aldershot: Ashgate 2002

Ett scenario för hållbar konsumtion. I Ellegård, K; Stureson, L (red): Konsumenterna och Makten. Stockholm Carlssons (2002)

Om gränser för planeringen. Plan 2001:2-3

Var blev ni av, ljuva drömmar….?. I Lagergren, S et al (red): Tillväxten ifrågasatt. Stockholm Carlssons 2001

Var blev ni av, ljuva drömmar….? I (Olsson, G red) Chimärerna: porträtt från en forskarutbildning. Nordiska institutet för samhällsplanering. Stockholm 1996

Are we chasing our tail in the pursuit of sustainability? Int. J. Sustainable development, Vol 4, No. 1, pp 120-133 (2001)

Wellbeing as a goal. Conference report. Working Time in Europe. Towards a European working time policy Helsingfors 2000

Sustainability and the traffic system. In Bång, K-L:Traffic in Major Cities. – Problems and prospects . TTP/KTH Jan 2000

Dealing with Environmental Savings in a Dynamical Economy ? How to stop chasing your tail in the pursuit of sustainability. Journal of Energy Policy vol. 28 nos. 6-7, June 2000

The working hours issue in Sweden. In Transfer. European Review of Labour and Research Vol 4:4 1998

Die Arbeitszeitfrage in Schweden. WSI Mitteilungen 9/1998

A green approach to work and idleness. In Wheelock, J, Vail, J (eds): Work and Idleness – The Political Economy of Full Employment. Recent Economic Thought Vol 66. Boston:  Kluwer Academic Publishers, 1998

"Skyll samhället". I Lagom är bäst. På spaning efter en hållbar livsstil. Svenska Naturskyddsföreningens årskrift. Stockholm 1998

Om planering, etik och uthållighet PLAN xx:97   FATTAS! i tex i pärmen

Bostadsrätt, hyresrätt - eller "mellanrätt"? BOFAST 1991:12-12 samt Plan 3-4:1992

How much work? Futures (Oxford, UK) Jan-Febr 1992

Hur mycket arbete behövs? Byggforskning 8:1989

Trivas med att bo och arbeta - hur bygger vi fungerande enheter med liv i? Arkitekttidningen 1:88

ckelsemöte. Krönika SIF-tidningen 1:1988

Trendbrott. I Nya jobb – nya bostäder? Dokumentation från Bo88-konferens i Gävle 1988

Arbete där man bor  – framtidens modell? Byggforskning 9:1988

Vi flytt int' – om boende, bostadsval och tröghet. I Ingelstam, L (red) Tid, bostad, teknik. Byggforskningsrådet T10:1987

Vem behöver nya bostäder? Arkitektur 7:87

/Fråga 3. Uppsats för Nordplan 1987-10-02. opublicerad/

Privat hyreshusboende år 2000. I Fastighetsbranschen och framtiden. Del 2 Bostäder. Sveriges Fastighetsägareförbund 1987

Människor och arbetskraft - två perspektiv på framtidens arbetsliv. I Björnberg U (red) Hushåll i brytningstid, Liber 1987

Från barnrikehus till "tomma reden". I Hasselrot T (red) Lotta mellan diskbänken och framtiden. Prisma/Tema T, Universitetet i Linköping 1987

Levnadstrappan och boendet samt Alternativa framtidsbilder för svenskarnas arbete och boende. I Familjen och boendet - nu och på 90-talet. KSP-konferens i Malmö 4-5 september. Rapport 1987:1

Att tycka om arbetstider. I Om arbetstider. En essäsamling. Arbetsmiljöfonden 1987

Arbetsbegreppet – löne- och tidsaspekter. I Välfärdsstatens framtid i Norden. Seminarium arrangerat av Nordiska rådets social- och miljöutskott, Uppsala 2-4 april 1986

Perspektiv på arbetskraftsutbudet. I Sekretariatet för framtidsstudier: Framtidsstudier i regional planering. Exemplet Jämtland-Härjedalen. Liber 1985 ( även som stencil från  Tema T, Linköpings Universitet/Sekretariatet för Framtidsstudier Forskningsrådsnämnden mars 1985)

Kollektiv som nätverk i framtidens samhälle. I Odén B (red): Åldrandet och kulturen. Projektet Äldre i samhället - förr, nu och i framtiden, arbetsrapport 23. Lund 1985

Skolan och framtiden samt Framtidsorienterad kommentar. I Skolplanering och samhällsförändring. Rapport från nordiska seminarier om skolstrukturplanering. KTH Arkitektur 1985

Välfärd och vardag - om samhällsbyggande och boende. I Forskare om samhälle, välfärd och boende, Byggforskningsrådet T5:1985

Egenarbete som brott. Den informella ekonomin och lagen. Brå apropå 2:1985

/en av dessa även i Scandinavian Journal of Development Alternatives Vol IV, No 3&4 1985/

Alternative scenarios for the future of housing in the Nordic countries. Ekistics 307, July/August 1984

Scenarios for the future of Human Settlements in the Nordic Countries. Scandinavian Housing and Planning Research 1:43-59, 1984.

Samverkans grunder – för och emot nya kooperativ. I Kooperation för tjänster. Demokratiberedningen/Kooperativa institutet 1984.

Vad är egentligen full sysselsättning? Tiden 5-6:1984

Hur bor vi på 2000-talet? Byggforskning 4:1983

Arbete och samhällsplanering. Problem och möjligheter vid en framtida arbetstidsförkortning. Skiss till studie. Tema Teknik och social förändring, Linköping 1983-01-31

Jobba mindre r fler jobb? Plan 6:1983

Den informella ekonomin och välfärdsproblemet (med Ingelstam L). Plan 2:1983.

En framtidsstudie om vård och om samhället. Socialmedicinsk Tidskrift 9:1982

Tjänster är tid tid är pengar. Plan 4:1982

Framtidens boende – några reflektioner. Byggstandardiseringen verksamhetsåret 1981/82

Kooperativ omsorg. I Lagergren M, Lundh L (red): Tankar om den framtida vården. Del III. Delrapport från projektet "Omsorgen i samhället". Liber 1981

Socialtjänsten i ett framtidsperspektiv – 90-talets socialtjänst. Ur ”Fem i Tolv”. Konferenstryck från reningen Sveriges Socialchefers studiedagar 18981-09-21/23

Planering för omsorg mellan människor (med Sundström G). Plan 1:1980

En tredje miljövårdsdebatt. I Sanne, C (red) Kemisamhället och hälsan. Liber 1980.

Kemiskt sjuk (med Haglund, B, Jansson, B). I Sanne, C (red) Kemisamhället och hälsan. Liber 1980. Även i Varför blir vi sjuka? ABF/Brevskolan 1984

Social omsorg i ett framtidsperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift 1:1980 (medförfattare)

Program för undersökning av efterfrågan på kommunal barnomsorg i Stockholms kommun (med Elfwing, B). Stadskansliets planeringsavdelning 1977-09-20

Stockholmstrafiken: All parkering avgiftsbeläggs? Teknisk Tidskrift 1973:18

Bilismen måste betala sitt pris. I Miljö. Gumælius tidskrift 2:1968

Världsplanering? Arkitektur 6:1968

 

 

ARTIKLAR I DAGSPRESS, ICKE-FACKTIDSKRIFTER (inkl recensioner) OCH INTERNET/OTHER TEXTS (NEWSPAPERS, MAGAZINES AND INTERNET (incl book reviews)

 

Till minne: Herman Daly. Dagens Nyheter 2022-12-27

Klimatåtertåg. Miljömagasinet 2021-11-05

Moralen får vänta trots klimatkris. Miljömagasinet 2021-11-05

Många turer kring ett enda körkort Dagens Nyheter NoN 2021-09-18

Till minne: Johan Sanne. Dagens Nyheter 2021-06-19. Även i Svenska Dagbladet

Trogen sina ideal livet ut (Charlotte Perriand). Feministiskt perspektiv i maj 2021

Trolla med koldioxid. Miljömagasinet 21-04-30

Vi måste välja mellan tillväxt och välfärd. Uppsala Nya Tidning 2021-04-21. Även som Tillväxt eller välfärd? i Miljömagasinet 2021-05-28

Det lyckliga Arabien. Miljömagasinet 2021-03-19

En briljant bråkstake ur tiden (GAK). Sydöstran 2021-01-29

Till minne: Gunnar Adler Karlsson. Dagens Nyheter 2021-01-28

Nytt sätt att se vad som är bra. DagensArena Essä 2020-11-22

Optimistisk historia om människans natur. Miljömagasinet 2020/48

Kommunistforskning? Miljömagasinet 27 mars nr 13/2020

Jobba mindre – och rädda klimatet. SEKO-tidningen september 2019

Energi för framtiden Omställning del 4. Syre 12 juni 2019

En bostadspolitik som håller i längden Omställning del 3. Syre maj

Arbeta mindre för att rädda klimatet och få ett bättre liv. Hallandsposten 5 april 2019

Skitsnack för framtiden Omställning del 2. Syre 5 april 2019

Klimatåtertåget Omställning del 1. Syre 29 mars 2019

Timbuktu 52 dagar. Syre Global nr 75

Tänk om de som äger vägra att dela med sig?. Nyhetsmagasinet ETC 23 december 2018

Fritid är också en del av välfärden. Dagens Arena 21 december 2018

Vad hände med fritiden? Miljömagasinet 41/2018 

Vart tog tiden vägen? Tiden 3/18

Mitt 1968. Miljömagasinet 33/2018

Dags att släppa den materiella tillväxten  Syre 265 18 maj 2018

Louvren i öknen. Tidningen VI maj 2018

Räddar vi planeten med blå eller röd miljöpolitik? Syre 243

Dior både gud och guld. Syre 229

Med Yugioh på önskelistan. Syre 223-24

Den mest hållbara livsstilen är att arbeta mindre SvD Debatt 17-11-14.

Ta vara på bär och svamp! Tidningen Syre 203 13 oktober 2017

Säkert som ett lunchpaket i Mumbai.  Landets Fria 2 oktober 2017

Ska vi sluta flyga? Landets Fria 18 juli 2017

Kortare arbetstid en fråga om överlevnad för kommande generationer . ETC 27 juli 2017

Nu blommar flädern! Syre 177-78 30 juni 2017

Tjänstedilemmat är ingen sjuka . Landets Fria 12 juni 2017

Fyra fantastiska framtider . Tidningen Syre 173 16 juni 2017

Leder robotiseringen till apokalyps eller utopi? Tidningen Syre 175 22 juni 2017

Med ögon känsliga för grönt . Tidningen Syre 159 28 april 2017

Var blev ni av, ljuva drömmar? Landets Fria 25 april 2017

Får man vara förnöjsam? Landets Fria 10 april 2017

När kapitalet växer ökar klyftorna  . Tidningen Syre 135 februari 2017

Jämlikhet ger ett bättre samhälle för alla . Tidningen Syre 137 februari 2017

Aralsjön blev till sand . Landets Fria jan 2017

Hur mycket arbete tål jorden?  Tidningen Syre 18 november 2016

Vårt bättre jag om en svart dag. Syre 15 november 2016

Behövs Miljöpartiet? ETC Helg 13 nov 2016

Medicin, mat och Mammon. Miljömagasinet 2016/45

Reklamens matmyter. Landets Fria

Vad ska vi ha Googlebilarna till?  Landets Fria

Ut och plocka nässlor Klimatmagasinet Effekt 2/2016 

Rädda världen med flugor Landets Fria/Stockholms Fria 1 april (sic!)

Goda nyheter. Cogito 2016-03-25

Aldrig framme? Landets Fria 2016-02-03

Bryr sig Sveriges företagare om miljön?. Gästkrönika till Det Goda Samhället. http://detgodasamhallet.com/2015/12/15/gastskribent-christer-sanne-bryr-sig-sveriges-foretagare-om-miljon/#more-3118

 ”Pikettys siffror behövs i Paris”. Landets Fria 8 dec 2015 http://www.landetsfria.se/artikel/120865

Elefanten i rummet. Klimatmagasinet Effekt 4/2015

En bättre värld inom räckhåll. Ordfront Magasin 3.2015 (Obs: rätt version av texten här!)

Fel att motivera jämlikhet med tillväxt. Replik i Svenska Dagbladet

Svenska nyord. Ledare för cogitos hemsida

Den heliga tillväxten. ETC 2014-12-01

Leipzig från protest till nerväxt. Miljömagasinet 35/2014

Tänkvärt på kylskåpet. Föräldravrålet februari 2014

(översättning) J M Keynes: Våra barnbarns ekonomiska möjligheter. Med introduktion: Keynes: en särling i centrum. Ordfront 3-4/2014

Allt jobb är inte nyttigt. Fria tidningen 10/21014

Sen går man hem och lever livet. Krönika. Ingenjören 2/2013

Varför brister politikerna när det gäller miljömålen? Dagens Nyheter 2012-12-27 (medförfattare)

Att skapa jobb är inte alltid samhällsnyttigt. SvD Opinion, Svd.se 2012-11-17

Tillväxten inte ett mål i sig (Grön ekonomi).  Debatt Cogitoden gröna tankesmedjan 2012-10-24

Tillväxtvärk. Sekotidningen september 2012

In memorian Richard Douthwaite.  Miljömagasinet 21/2012

Honung för de få. Miljömagasinet 1/2012

Trappa ner. Mp-bloggen 2011-12-01

Parasiten som är politik. Fria Tidningen 2011-04-27

Sluta spela rysk roulette med klimatet. Göteborgs-Posten 2011-03-28 (medförfattare)

Allt mitt är ditt. Ordfront Magasin 2/2011

Jobba mindre, rädda miljön.  Efter arbetet 4/2011

Vår tillväxt är oekonomisk. Göteborgs-Posten 2010-11-07 (medförfattare)

Vad är vägen ut? /recension Greider/ Arbetaren Zenit 25/2010

Dags för nerväxt. Ordfront Magasin 3/2010

Släng inte den här boken (genast)! /recension Frycklund/ Arbetaren  /2010/

Oekonomisk tillväxt. Fria Tidningen 2010-03-13

Utveckling bortom ekonomi. Arbetaren Zenit 52-53/2009

Kortare arbetstid ett måste för att lösa klimatkrisen. SVT Debatt 2009-11-26

Planetens väl och välfärdens. Arbetaren Zenit 44/2009

Vi kan leva utan tillväxt. Dagens Nyheter 2009-10-14

Styr bort från ohållbar teknik. Duochjobbet 6/2009

Matkrisens ironi. Arbetaren Zenit 24/2009

Ökad konsumtion rena dödsfällan för jorden. Göteborgs-Posten 2009-06-14

Fasta värden när allt flyter. Miljömagasinet 2009:22

Ta parti för klimatkrisen. Veckans Cogito v 16/09 www.cogito.nu

Lös upp den strikta heltidsnormen. Fria tidningen 11/09

Uppbrott från Konsumistan Veckans Cogito v 11/09. www.cogito.nu  Även i Grus & Guld 2:2009

Strålande tider förfärliga tider! Veckans Cogito v 9/09 www.cogito.nu

Davos inget systemskifte i sikte. Veckans Cogito v 6/09  www.cogito.nu

Tjugo procent räcker inte! Veckans Cogito v 52/08  www.cogito.nu

Mark Lynas ute i ogjort väder Veckans Cogito v 51/08  www.cogito.nu

Ett spårbundet vägval? Veckans Cogito v 48/08  www.cogito.nu

Familjen Hyrfilmen skräckis Veckans Cogito v 44/08  www.cogito.nu

Krokodiltårar och dollargrinVeckans Cogito v 41/08  www.cogito.nu . Även i Miljömagasinet 42/2008

Tillbaka i selen! eller Var den franska 35-timmarsveckans trots allt ett steg åt rätt håll? Veckans Cogito v 37/08  www.cogito.nu

Sigge och Maria har slitit nog. Arbetaren  50/2008

Planeten tål inte evig tillväxt Svenska Dagbladet (Brännpunkt) 2008-12-20

Många vill trappa ner. Du&Jobbet 7/2008

Kapitalism 3.0 Dagens Nyheter Kultur Essä 2008-06-04

Att tänka om ont och gott. Camino 6/2008

Dags för nerväxt. Miljömagasinet 21/2008

Marx var ingen tillväxtkramare. Arbetaren 9/2008

Blunda och köp! Arbetaren 7/2008

Dags att trappa ner. Ordfront Magasin Dec 2007

Varning för falsk förhoppning (Beware of false hopes). Svenska Dagbladet (Brännpunkt) 2007-12-10

Ökat välstånd löser inte miljöproblemen.  SVT Opinion 2007-12-20

Nej mindre jobb nu! Arena 4/2007

Arbeta mindre för miljöns skull. Arbetaren 2006-02-22 (med Annika Hjelm)

Marken gungar för de ekonomiska liberalerna. Stockholm Fria 2006-12-02

Låt staten betala för sänkt arbetstid för föräldrarna. DN Debatt 2006-08-21 (med många undertecknare)

Vad är effektivt? Krönika för Cogito 2006. www.cogito.nu

Arbetslivet får inte utarma allt annat liv. Dagens  Samhälle 36/2005

Kortare arbetstid viktigare än någonsin. Insändare  Dagens Nyheter 2005-10-23

Vackert väder? (Good weather?) Dagens Nyheter 2005-03-05

Lev miljövänligt, jobba mindre. SIF-tidningen 8/2003

En värld av varor. ("A world of goods") Sydsvenska Dagbladet, 2003-03-15

Tillväxt är ingen garant för lycka, ("Growth is no guarantor for happiness") Göteborgs-Posten, 2003-04-27

Lyckans politik, ("Politics of happiness") Sydsvenska Dagbladet, 2003-12-21

Framtiden som gick i kras. Dagens Nyheter 2002-02-12

Tidspionjärer och nerväxlare. Svenska Dagbladet (Samtider) 2000-02-26

Miljön kräver sänkt arbetstid. Göteborgsposten 2000-05-29

"Tidspionjärer och nerväxlare" ("Time pioneers and downshifters") Svenska Dagbladet 2000-02-26

Vill du ha 35 timmars arbetsvecka? Aftonbladet 2000-12-25

TV-nollor kostar oss miljarder. Aftonbladet 1999-08-11

Mer är inte bättre. Dagens Nyheter (Kultur) 1999-03-04

Lysande tider! Härliga tider! Eller? Arena 5:1999

Män måste få leva Aftonbladet 99-12-21 (medförfattare)

Folket kräver 6-timmarsdag. DN Debatt 1997-01-07 (medförfattare)

Fritt fram för alla globala roffare? Dagens Nyheter 1997-04-27

Tankar om tillväxten. Arena 3:1997

Uppvärdera det defensiva. Arena 1:1996

"Negawatt" är billigare än megawatt. Svenska Dagbladet (understreckare) 1996-06-13

Samhällskontrakt om arbetstiden. Svenska Dagbladet (Samtider) 1996-05-25

Fri tid åt alla. Dagens Nyheter 95-10-07

I ett anständigt samhälle finns framtidens jobb. Ny Teknik 1996:21

Så löser vi arbetslösheten/Mer fritid lägre lön. Expressen 96-04-16/17 (med Vogel, J)

Arbetslösheten talar för en arbetstidsförkortning. Svenska Dagbladet 1995-10-23

En industrinations uppgång och fall /rec Jan-Evert Nilsson: Sverige i förnyelsens Europa/ NordRevy 6:1995

Plats för känsla: Samhällsplanering och mening. Byggforskningsrådet T9:1994. Plan 1:1995

Bibliotekarien min favorit. Krönika SIF-tidningen 1:1990

Besläktade själar. Krönika SIF-tidningen 14:1989

Ska bil- och tvålmaffian få styra morgondagens TV? Krönika SIF-tidningen 9:1989

och ett lönsamt nytt år! Krönika SIF-tidningen 2:1989

Hur vill vi arbeta? Debattartikel. Aftonbladet 1989-12-10

Staten äger inte vår tid. Debattartikel. Aftonbladet 1989-11-24

Lingonsylt. Krönika SIF-tidningen 18:1988

Prislapp på livet. Krönika SIF-tidningen 14:1988

Möss och människor. Krönika SIF-tidningen 9:1988

Samarbeta, ge igen och förlåt. Krönika SIF-tidningen 5:1988

Fallfrukt. Krönika SIF-tidningen 19:1987

Så tuktas en häck. Krönika SIF-tidningen 14:1987

Planera för det oplanerade. Krönika SIF-tidningen 10:1987

Människan en pipa snus/rec G H v Wright: Vetenskapen och förnuftet. / Ny Teknik 1987:19

Vi kan ändra världen /rec Harald Ofstad/. Ny Teknik 1987:46

Bix Amadues Skoglund. Krönika SIF-tidningen 6:1987

I bastun förstod jagKrönika SIF-tidningen 2:1987

Det nya boendet: inte utåt-uppåt utan i cirkel. Hyresgästen 2:87

"Nyfordism" för 90-talet. Debattartikel. Dagens Nyheter 1987-08-26

Framtidens boende kan bli en dyr affär. Svenska Dagbladet 86-03-14

Vad det egentligen handlar om. Krönika SIF-tidningen 17:1986

Informationssamhället. Krönika SIF-tidningen 14:1986

/utan rubrik; om trafik/. Krönika SIF-tidningen 8:1986. Även omtryckt som Individuellt ansvar för bättre trafik. Trafiktekniska föreningen Reflexen 3:1987.

Modellerna och verkligheten. Krönika SIF-tidningen 4:1986

Reklam i TV samhällsekonomisk cancer? Fönstret 4:86

Hotet från den informella ekonomin/rec av Ingvar Nilsson, Anders Wadeskog: Ekonomi för 90-talet./. Östgötacorrespondenten 1986-01-16

Vår värld 2010 /rec, utgivare Industriförbundet/ Ny Teknik 1986:26

Vänlighet ligger inte i tiden. Krönika SIF-tidningen 20/1985

Hemproduktion i nöd och lust. Krönika SIF-tidningen 16/1985

Vem tar ansvar när vi vägrar göra det? Krönika SIF-tidningen 12/1985

Det glömda folket. Krönika SIF-tidningen 7/1985

Egenarbete som brott. Den informella ekonomin och lagen. Brå apropå 2:1985

Den ljusnande framtid är vår. Debattartikel. Dagens Nyheter 85-06-25

Gör-det-själv och kvalitetsköp /rec av Paul Hawken: Vår Nästa ekonomi/ Östgötacorrespondenten 1985-07-03

Det glömda folket. Krönika SIF-tidningen 7:1985

Fyra nya jobb när tolv drogs inKrönika SIF-tidningen 3:1985

De flesta vill jobba mindre - men bara om alla andra också gör det. Arbetsliv och utbildning nr 30 Liber Utbildningsförlaget 1985

Hur finna vägen till arbete för alla?/ rec av Michel Albert: Le Pari Français/ Tiden 1:1984

Vad är egentligen full sysselsättning? Tiden 5-6 1984

Jobba utan betalning Krönika SIF-tidningen 24:1983

Farväl till proletariatet /André Gorz/. Plan 2:1983

Bryt 40-timmarsvallen! Stockholmstidningen 1982-05-11

Måste man arbeta 8 timmar per dag? PTK-nytt 1982

Arbete måste fördelas. Svenska Dagbladet 1982-01-18

Facket måste slåss för kortare arbetstid. Debattartikel. Dagens Nyheter 1982-06-14

Vi måste dela på jobben. Debattartikel. Dagens Nyheter 82-03-27

Är släkten på väg att dö ut i Sverige? (med Sundström, G). Dagens Nyheter 1980-03-28

Stockholmstrafiken: All parkering avgiftsbeläggs? Teknisk tidskrift 1973:18

Artiklar, intervjuer, recensioner, främst om stads- och trafikplanering, ca 25 stycken i Ny Teknik 1969-73)

Teknik för uland. Artikelserie i Ny Teknik 16-21:1973

Vad gör trafikplaneraren? Ekonomisk orientering 1973-02-19 (?)

Hur många bilar blir det? Ny Teknik 19:1972

Framtiden i grundskolan. /recension av Kaufmann: Fremtiden/ Dagens Nyheter 1970-01-03

Ord travas på ord/ rec. av Holst A-A: Rädda miljön /Arkitektur 5:1969

Pris på bilkörande. Debattartikel. Dagens Nyheter 1969-09-09

Bidrag i Vestmanlands Läns Tidning: featureartiklar, resereportage och nyhetsartiklar 1958-61, bl a:

Tyst kamp om Berlin november 1960

 

Övrigt (några texter som av olika skäl förblivit opublicerade)

Önskelistor. Opublicerad krönika 2010

Recension av The Rhetoric of Reaction /A O Hirschman/. Opublicerad 1991

Var är Potsdamer Platz? Opublicerad krönika 1990.

Ett hus som ständigt byggs av stenarna det består avEn läsning av Anthony Giddens. Nordplan opublicerad 1988-10-19

Vem älskar samhällstjänst? Opublicerat inlägg i DN-debatt 1982

Intervju med Orusts nazist. 1961